De Kwekerij
Wonen aan een groots park

…uw woning in een fantastisch woonomgeving

  • Park Lingezegen als uw achtertuin.
  • Voorzieningen op loopafstand.
  • Moderne architectuur met veel eigen invloed en uitbouw mogelijkheden.
  • Centraal gelegen tussen Arnhem-Nijmegen aan de A15, Emmerich en Kleve Duitsland 30 autominuten.
Direct inschrijven!

BESTEMMINGSPLAN BEMMEL KUIPLAAN VASTGESTELD

Het ontwerpbestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel ” heeft met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” voorziet in de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 te Bemmel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Op grond van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van bestemmingsplannen. Op 26 maart 2019 is door het college besloten tot het starten van de planologische procedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel”.  Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 september 2019 vastgesteld.

Bouwrijpmaken De Kwekerij

Na meer dan zes jaar “voorbereiding” is het bouwrijpmaken van het terrein aan de Kuiplaan te Bemmel van start gegaan. Eind juli zijn de werkzaamheden klaar. Medio september wordt gestart met de verkoop van de vier herenhuizen. Bij interesse voor een van de vier woningen kan men zich melden bij Guijt makelaardij.

College akkoord met start planologische procedure

Het college van B&W heeft op 25 juni 2019 ingestemd om voor het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure en procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten. Hier vindt u het collegebesluit van de gemeente.

De verwachting is dat in september de raad het bestemmingsplan onherroepelijk vast gaat stellen.

Tweede inloopavond

Het college heeft op 26 maart 2019 het besluit genomen het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure, procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten en het aangaan van de exploitatieovereenkomsten. Op 9 april is de tweede inloopavond geweest waarbij de omwonenden en geïnteresseerden langs konden komen met hun vragen.

Informatie avond bouwplan de kwekerij Bemmel

Op 28 juni is een informatie avond aan belangstellenden en omwonenden gehouden over het bouwplan De Kwekerij te Bemmel. Naast Guijt makelaars was ook de architect Thomas Vullings aanwezig om de belangstellende te woord te staan. De belangstelling was goed en de reacties waren vooral positief. GAP2 zal op basis van de ontvangen reacties in overleg treden met de gemeente over de te nemen planologische vervolgstappen.

Op deze avond is een FAQ, plattegronden van de woningen, bezonningsstudie en inschrijvingsformulier uitgereikt aan belangstellenden.

Demonteren woonhuis vordert

Het demonteren van de woonhuis neemt meer tijd in beslag dan was gedacht. De reden is dat het woonhuis heel erg goed geïsoleerd is met veel meer materialen dan was voorzien. Het demonteren vindt voornamelijk handmatig plaats. De verwachting is dat eind juni de werkzaamheden zijn afgerond.

Sloopmelding woonhuis Kuiplaan 1

Door Omgevingsdienst Arnhem is de de sloopmelding van het woonhuis aanvaard. Het woonhuis zal worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd.

College van B&W akkoord met principeverzoek bouw vier vrijstaande woningen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard zijn in principe bereid om medewerking te verlenen aan de bouw van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 in Bemmel.

Vooroverleg welstand

Tijdens de openbare commissievergadering van 14-05-2014 is het nieuwbouwplan voor vier ‘toren’-woningen aan de Herckenrathweg besproken. De woningen worden ontsloten via de Kuiplaan. De commissie heeft in grote lijnen positief gereageerd op het concept van de vier woningen in een ensemblewerking.